Privaatsuspoliitika

Info Olympic Casino ja OlyBeti klientide isikuandmete töötlemise kohta otseturunduse ja analüüsi eesmärkidel

 1. Teie isikuandmete vastutavad töötlejad on OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS (reg nr 14437516, aadress Pronksi 19, 10124 Tallinn, Eesti), mis juhib Olympic Casinot, ning OB Holding 1 OÜ (reg nr 14975047, aadress Pronksi 19, 10124 Tallinn, Eesti), mis juhib OlyBeti (edaspidi meie).
 2. Kasutame Teie esitatud elektroonilisi kontaktandmeid, et saata Teile Teie valitud valdkondade kohta infot ja eripakkumisi, eesmärgiga edendada Olympic Casino ja OlyBeti ärisid. Teie isikuandmete töötlemiseks annab õigusliku aluse Teie nõusolek [isikuandmete kaitse üldmäärus, punkt 6(1)(a)].
 3. Kui annate vastava nõusoleku, saadame Teile personaalset infot ja pakkumisi, tuginedes meie arusaamale Teie huvidest ja käitumisest. Pakkumiste tegemisel võime näiteks võtta Teiega ühendust seoses Olympic Casino ja OlyBeti teenuste kasutamisega (nt kui eelistate Olympic Casinos kindlaid mänge, võime saata teile teavituse, kui sama mäng muutub kättesaadavaks OlyBetis; kui olete osalenud üritustel või pakkumistes, pakume neid Teile uuesti; eripakkumised klientidele, kes on panustanud konkreetse summa jne). Eesmärk on Teid paremini tundma õppida ning motiveerida Teid meie teenuseid kasutama. Selle saavutamiseks kasutame nii profileerimist kui automaatset otsuste langetamist. Automaatsed otsused langetatakse tavaliselt inimese sekkumiseta. Teile ei teki nendest õiguslikke või muid samavõrd olulisi tagajärgi. Halvimal juhul saadame Teile pakkumisi, millest Te ei huvitu. Personaalsed pakkumised võivad kasvatada kompulsiivsete hasartmängijate sõltuvust, ent oleme võtnud kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud ega võta selliseid mängijaid kunagi teadlikult sihikule ja julgustame igakülgselt vastutustundlikku mängimist. Teil on õigus paluda inimesel sekkuda otsuste langetamisesse, avaldada otsuste osas arvamust ning neid vaidlustada. Teie isikuandmete töötlemiseks annab õigusliku aluse Teie nõusolek [isikuandmete kaitse üldmäärus, punkt 6(1)(a)].
 4. Palume Teil oma eelistused aeg-ajalt üle vaadata ning töötleme Teie isikuandmeid ülaltoodud eesmärkidel, kuni võtate oma nõusoleku(d) tagasi.
 5. Samuti edastame Teile infot ja eripakkumisi telefoni teel või kui külastate Olympic Casinot või OlyBeti. Sellised pakkumised on tavaliselt personaalsed, st tuginevad meie ülalkirjeldatud arusaamale Teie huvidest ja käitumisest. Teie isikuandmete töötlemiseks annab õigusliku aluse meie õigustatud huvi Olympic Casino ja OlyBeti äri edendada [isikuandmete kaitse üldmäärus, punkt 6(1)(f)]. Sellisel juhul järeldame, et olukorda arvestades ei kaalu üle Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, millest tulenevalt tuleb Teie isikuandmeid kaitsta, meie õigustatud huvi. Teil on alati õigus töötlemine vaidlustada, võttes meiega ühendust alltoodud kontaktide kaudu. Sellisel juhul lõpetame Teie isikuandmete töötlemise otseturunduse eesmärkidel. 
 6. Kasutame Teie esitatud või Teie Olympic Casino ja OlyBeti teenuste kasutusharjumuste alusel meie koostatud isikuandmeid koondatud kujul analüüsi teostamiseks, st eesmärgiga paremini mõista meie kliente, nende vajadusi ja käitumist, et langetada arukamaid turundus- ja äriotsuseid. Näiteks selgitamaks välja, millised Olympic Casino mängud on populaarsed ja peaksid OlyBeti kasutuse suurendamiseks olema saadaval ka OlyBetis; millises järjekorras mänge loetleda, et suurendada nende populaarsust; millised OlyBeti spordiüritused on populaarsed ja tuleks voogedastada Olympic Casinos; milliste omadustega kliendid on aktiivsed vaid veebis või füüsilises asukohas või mõlemas jne. Kuigi algselt võib selline analüüs toetuda Teie isikuandmetele, kasutatakse andmeid koondatud kujul ning isikuandmed ei kajastu üheski aruandes. Teie isikuandmete töötlemiseks annab õigusliku aluse meie õigustatud huvi teha paremaid turundus- ja äriotsuseid ning edendada Olympic Casino ja OlyBeti äri [isikuandmete kaitse üldmäärus, punkt 6(1)(f)]. Sellisel juhul järeldame, et olukorda arvestades ei kaalu Teie huvid  või põhiõigused ja -vabadused, millest tulenevalt tuleb Teie isikuandmeid kaitsta, üle meie õigustatud huvi. Teil on alati õigus Teie olukorrast tulenevalt töötlemine vaidlustada, võttes meiega ühendust alltoodud kontaktide kaudu. Sellisel juhul lõpetame Teie isikuandmete töötlemise analüüsi eesmärkidel, v.a kui meil on võimalik tuua mõjuvaid töötlemist õigustavaid põhjuseid, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused.
 7. Jätkame Teie isikuandmete töötlemist ülaltoodud eesmärkidel, kuni vaidlustate selle, võttes meilt õiguse töötlemist jätkata, või kuni Teil on kummagagi meist kehtiv leping.
 8. Teil on kõik isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevad andmesubjekti õigused, mh:
 • õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta; nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta antud nõusoleku kohaselt nõusoleku tagasivõtmise eel toimunud töötlemise õiguslikkust;
 • õigus saada kinnitust Teid puudutavate isikuandmete töötlemise kohta ning pääseda antud andmetele ligi;
 • õigus nõuda Teie vigaste või puudulike isikuandmete parandamist või täiendamist;
 • õigus nõuda Teie isikuandmete kustutamist;
 • õigus piirata töötlemist;
 • õigus pääseda ligi Teie isikuandmetele, mis olete meile esitanud, ning seda struktuursel, tavapärasel ning masinloetaval kujul, sh õigus edastada antud andmed meiepoolsete piiranguteta teisele vastutavale töötlejale;
 • õigus esitada kaebus Teie elu- või töökohajärgse EL-i liikmesriigi järelevalveasutusele või Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).

Pange tähele, et kõik ülal loetletud õigused ei ole täielikud ning neid võib piirata isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud eesmärkidel. Mõningaid oma õigusi saate teostada, külastades Olympic Casino vastuvõttu või logides sisse oma OlyBeti kontole või võttes meiega ühendust alltoodud kontaktide kaudu.  

 1. Pange tähele, et meie muud isikuandmete töötlemist puudutavad tavad on toodud meie eraldiseisvates privaatsuspoliitikates, millega saate tutvuda meie vastavatel veebilehtedel (Olympic Casino puhul www.olympic-casino.ee ning OlyBeti puhul www.olybet.ee). Olympic Casino privaatsuspoliitikaga saate tutvuda ka Olympic Casino vastuvõtus. Palun pange ka tähele, et nõusoleku(te) tagasivõtmine või turunduse ja analüüsi keelamine ei keela meil töödelda Teie isikuandmeid muudel privaatsuspoliitikates kirjeldatud eesmärkidel.
 2. Küsimuste korral võtke ühendust andmekaitseametnikuga, Aare Reinsalu, e-post aare.reinsalu@oc.eu või Markus Malm’iga, e-post markus.malm@oc.eu.

 

Info Olympic Casino klientide isikuandmete töötlemise kohta 

(Kinnitatud 09.08.2021) 

 1. Isikuandmete vastutav töötleja on Olympic Entertainment Group AS (edaspidi ettevõte) aadressiga Pronksi 19, Tallinn 10124, Eesti, +3726671250, estonia@oc.eu. 

 1. Ettevõtte andmekaitsespetsialistiga kontakteerumiseks saata e-kiri aadressile DataProtectionOfficerEstonia@oc.eu või helistada ettevõtte üldtelefonile +3726671250. 

 1. Kliendil on õigus saada teavet, kas ettevõte töötleb tema isikuandmeid, ning juhul kui töötleb, saada eelnimetatud andmetest koopia. 

 1. Kliendil on õigus nõuda teda puudutavate ebaõigete isikuandmete parandamist. 

 1. Kliendil on õigus igal ajal tagasi võtta nõusolek, kui töötlemine põhineb nõusolekul. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust. 

 1. Kliendil on õigus igal ajal loobuda otseturunduse eesmärkidel teostatavast isikuandmete töötlemisest. Loobumine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust. 

 1. Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Ettevõttel ei ole absoluutset kohustust andmeid kustutada. Ettevõte saab kustutada andmed, mida töödeldakse nõusoleku või õigustatud huvi alusel, kui ettevõtte huvid ei kaalu üle Kliendi huve. Kustutamise õigus ei kohaldu andmetele, mida töödeldakse seadusliku kohustuste täitmiseks või lepingu alusel, kuni seadusest tulenev kohustus või lepingust tulenev kohustus kehtib. 

 1. Kliendil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete (eelkõige õigustatud huvil põhinevale) töötlemisele ning piirata oma isikuandmete töötlemist, kui see on põhjendatud. 

 1. Kliendil on õigus saada tema isikuandmeid, mida ta on ise esitanud, struktureeritult ja masinloetaval kujul (kui see on tehniliselt võimalik) edastamaks need teisele teenuseosutajale. 

 1. Ettevõte avaldab andmetöötluse käigus klienti puudutavaid Isikuandmeid kolmandatele osapooltele juhul, kui see on vajalik õigusaktidest või lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks. Andmete vastuvõtjateks on riigi- ja järelevalveasutused, ning teenuste pakkujad nagu, riikliku taustaga isikute (PEP) ja sanktsioonide kontrolli andmebaasi vahendaja, pokkeriturniiri haldamise tarkvara pakkuja, sõnumite ja emailide saatmise teenuse pakkuja, kliendi tagasiside registri teenuse pakkuja, online küsitluse teenuse pakkuja. 

 1. Teenuse osutamiseks võib ettevõte jagada kliendi andmeid teiste Olympic Entertainment Groupi ettevõtetega. 

 1. Kliendil on õigus esitada kaebus andmete kasutamise kohta Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsioonile esitades see e-kirjaga aadressile info@aki.ee või minnes Tatari 39, 10134, Tallinn. 

 1. Isikuandmete töötlemise kirjeldused:

  13.1    Kliendi isikuandmete kontroll Maksu- ja Tolliameti enesevälistuse registrist 
  Töötlemise alus: Hasartmänguseadus §39 (8) 
  Isikuandmete esitamata jätmisel klienti ei lubata mängualale ega osaleda hasartmängus 
  Andmete säilitamine: Päringu andmeid ei säilitata 

  13.2    Kliendi kasiinokeelu kontroll ettevõtte kasiinokeeldude registrist 
  Töötlemise alus: Hasartmänguseadus § 33(1) ja  §35 (4) 
  Isikuandmete esitamata jätmisel klienti ei lubata mängualale ega osaleda hasartmängus 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.3    Kliendi isikuandmete registreerimine mängusaali sisenemisel 
  Töötlemise alus: Hasartmänguseadus  §37 (8) 
  Isikuandmete esitamata jätmisel klienti ei lubata mängualale ega osaleda hasartmängus 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.4    Kliendi elukohariigi registreerimine mängusaali sisenemisel  
  Töötlemise alus: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus §36 (2) 4) 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.5    Kliendi täiendavate isikuandmete, nagu sugu ja keel, registreerimine 
  Töötlemise alus: Õigustatud huvi  
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.6    Kliendi foto lisamine kliendi kontole 
  Töötlemise alus: Õigustatud huvi  
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.7    Riikliku taustaga isikute tuvastamine ja registreerimine 
  Töötlemise alus: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus §20 (1) 5) 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.8    Kliendi enesevälistuse avalduse vastuvõtmine ja saatmine Maksu- ja Tolliametisse 
  Töötlemise alus: Hasartmänguseadus §39 (3) kuni (5) 
  Isikuandmete esitamata jätmisel ettevõte keeldub avalduse vastuvõtmisest 
  Andmete säilitamine: Peale tehingu sooritamist andmed kustutatakse 

  13.9    Klientide taustainfo kontroll ja analüüs  
  Töötlemise alus: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus §20 (1) 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.10    Tehingute registreerimine alates 2000€-st  
  Töötlemise alus: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus §19 (3) 
  Isikuandmete esitamata jätmisel klienti ei lubata osaleda hasartmängus ja ettevõte keeldub hasartmänguvõitude väljamaksmisest 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.11    Alates 32 000€- sularahatehingutest või tehingute summast raporteerimine Rahapesu Andmebüroole 
  Töötlemise alus: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus §49 (3) 
  Isikuandmete esitamata jätmisel klienti ei lubata osaleda hasartmängus ja ettevõte keeldub hasartmänguvõitude väljamaksmisest 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.12    Jälgimiskaamerate salvestus mängusaalis turvalisuse tagamiseks 
  Töötlemise alus: Hasartmänguseadus § 37 (14) 
  Isikuandmete esitamata jätmisel kliendil puudub võimalus külastada mängusaali 
  Andmete säilitamine: 30 päeva 

  13.13    Jälgimiskaamerate info põhjal turvaülevaadete koostamine 
  Töötlemise alus: Hasartmänguseadus § 33 (1) 1) 
  Andmete säilitamine: 3 aastat 

  13.14    Jälgimiskaamerate salvestus mängusaalis teeninduse hindamiseks 
  Töötlemise alus: Õigustatud huvi  
  Andmete säilitamine: 30 päeva 

  13.15    Jälgimiskaamerate info põhjal teenindusülevaadete koostamine 
  Töötlemise alus: Õigustatud huvi  
  Andmete säilitamine: 3 aastat 

  13.16    Klientidega kasiinos toimunud intsidentide registreerimine 
  Töötlemise alus: Hasartmänguseadus § 33 (1) 1) 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.17    Olympic Casino klubikaardi väljastamine 
  Töötlemise alus: Klubikaardi leping 
  Isikuandmete esitamata jätmisel Klubikaarti ei väljastata 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.18    Kliendi isiku tuvastamine ilma pin koodita pangakaardi tehingute teostamisel makseterminalis  
  Töötlemise alus: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus §19 (3) , §20 (1) 4), (2) ja (3) 
  Isikuandmete esitamata jätmisel tehingut ei sooritata 
  Andmete säilitamine: Isikuandmeid ei säilitata 

  13.19    Boonuspunktide teenimine Klubikaardile mängides mänguautomaatidel või mängulaudadel 
  Töötlemise alus: Klubikaardi leping 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.20    Preemiapunktide teenimine Klubikaardile mängu või marketingikampaania tulemusena 
  Töötlemise alus: Klubikaardi leping 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.21    Boonuspunktide vahetamine rahaks või mänguvahenditeks 
  Töötlemise alus: Klubikaardi leping 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.22    Boonuspunktide käibe analüüs kliendi Klubikaardi taseme määramiseks 
  Töötlemise alus: Klubikaardi leping 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.23    Baaritoodete eest tasumine boonuspunktide või komplimentpunktidega 
  Töötlemise alus: Klubikaardi leping 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.24    Baaritoodete allahindluse arvestus Klubikaardi omanikele 
  Töötlemise alus: Klubikaardi leping 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.25    Klientidele kingituste tegemine 
  Töötlemise alus: Õigustatud huvi  
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.26    Hasartmänguvõidu tõendi väljastamine 
  Töötlemise alus: Kliendi nõusolek 
  Andmete säilitamine: 7 aastat 

  13.27    Kliendi hasartmänguvõidu ülekanne kliendi pangaarvele 
  Töötlemise alus: Kliendi nõusolek  
  Andmete säilitamine: 7 aastat 

  13.28    Osalemine paberpileti põhises marketingikampaanias 
  Töötlemise alus: Kliendi nõusolek  
  Andmete säilitamine: 3 kuud peale kampaania lõppu 

  13.29    Paberpileti põhise marketingikampaania võitmine 
  Töötlemise alus: Kliendi nõusolek  
  Andmete säilitamine: 7 aastat 

  13.30    Kliendi volitus teisele isikule osalemaks marketingikampaania väljamängimisel 
  Töötlemise alus: Kliendi nõusolek  
  Andmete säilitamine: 1 aasta 

  13.31    Potentsiaalsete klientide kontaktide kogumine avalikel üritustel 
  Töötlemise alus: Kliendi nõusolek  
  Andmete säilitamine: Kuni kliendi nõusoleku tagasivõtmiseni 

  13.32    Kliendile õnnemängude kohta turundusinfo saatmine e-kirja või sms-i teel 
  Töötlemise alus: Kliendi nõusolek  
  Andmete säilitamine: 1 aasta 

  13.33    Pokkeri cash game ootejärjekorra registreerimine 
  Töötlemise alus: Lepingu täitmiseks  
  Andmete säilitamine: 1 kuu 

  13.34    Pokkeriturniiril osalejate haldamine 
  Töötlemise alus: Lepingu täitmiseks  
  Andmete säilitamine: 10 aastat 

  13.35    Turniiripokkeri tulemuste registreerimine ja edetabeli pidamine 
  Töötlemise alus: Õigustatud huvi  
  Andmete säilitamine: Andmeid ei kustutata 

  13.36    Kasiino Meelelahutuspaketi ostmine ja kasutamine 
  Töötlemise alus: Ostu-müügileping 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.37    Kliendi tagasiside esitamine, registreerimine ja käitlemine 
  Töötlemise alus: Hasartmänguseadus §35 (5) 
  Isikuandmete esitamata jätmisel ettevõttel puudub võimalus tagasisidele vastata 
  Andmete säilitamine: 1 aasta 

  13.38    Kliendirahuloluküsitluse läbiviimine veebirakenduse abil 
  Töötlemise alus: Andmesubjekti nõusolek  
  Andmete säilitamine: Andmed kustutatakse peale teenuse kasutuse lõppu 

  13.39    Kliendipoolse ettevõtte vara rikkumise tõttu tekkinud võlgnevuse arvestus 
  Töötlemise alus: Kahju hüvitise osadena tasumise lepingu täitmiseks 
  Andmete säilitamine: 7 aastat 

  13.40    Mängija isikuandmete töötlemine OEG andmeaidas otseturunduse pakkumiste tegemiseks 
  Töötlemise alus: Õigustatud huvi  
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.41    Suurte võitude info ja analüüs 
  Töötlemise alus: Õigustatud huvi  
  Andmete säilitamine: Andmeid ei kustutata 

  13.42    Kliendi spordipanuste registreerimine 
  Töötlemise alus: Õigustatud huvi  
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.43    Park kasiino ruletilaua mänguala videopildi edastamine striimingu teenuse koostööpartnerile 
  Töötlemise alus: Õigustatud huvi 
  Andmete säilitamine: Andmeid ei säilitata 

  13.44    COVID tõendi kontroll 
  Töötlemise alus: Vabariigi Valitsuse korraldus nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" punkt 20'18 3) 
  Andmete säilitamine: Andmeid ei säilitata 

  13.45    COVID tõendi info talletamine 
  Töötlemise alus: Andmesubjekti nõusolek 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.46     Jälgimiskaamerate salvestuse kasutamine õigusnõuete koostamiseks ja kaitsmiseks  
  Töötlemise alus: Õigustatud huvi
  Andmete säilitamine: Kahjusumma hüvetamiseni 

  13.47      Kliendipoolse ettevõtte vara rikkumise tõttu tekkinud kahju info edastamine kindlustusseltsile  
  Töötlemise alus: Õigustatud huvi
  Andmete säilitamine: Kahjusumma hüvitamiseni 

         13.48      Üle 5000€ sularahatehingute teostaja kontroll elatisvõlglaste registrist  

         Töötlemise alus: Täitemenetluse seadustik § 117’
         Andmete säilitamine: 30 päeva

 

 

Võluv Las Vegas avab sulle oma uksed just siin samas Eestis!

Esmakülastaja olla on privileeg, sest just esimesel neljal külastustel ootab Sind Olympic Casinos tervitusjook ja mängualustusraha.
Loe lähemalt

Olympic klubikaardid

Olympic Casino kaardid on midagi enamat kui lihtsalt kliendikaart. Selle omanikule laieneb hulgaliselt suurepäraseid soodustusi ja eripakkumisi nii meie baarides kui ka erinevates kampaaniates. Lisaks on klubikaardiga võimalik teenida RAHA.
Loe lähemalt

Olympicu uudisleht

Ole kursis meie uudistega & saa osa parimatest pakkumistest

Vajutades telli, nõustute saama Olympic Entertainment Groupi uudiskirju